Regulamin platformy internetowej  Kursphotoshop.pl

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Platforma Kursphotoshop.pl prowadzona jest przez WYDAWNICTWO EDUGRAFIA Rafał Wróbel wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 243078933, nr NIP 6272635655
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Platformy Kursphotoshop.pl

§2 DEFINICJE

1. Konsument/Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach platformy Kursphotoshop.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca – WYDAWNICTWO EDUGRAFIA Rafał Wróbel, z siedzibą: Chorzowska 22/85 41-605 Świętochłowice wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 243078933, nr NIP 6272635655
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.
4. Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem Kursphotoshop.pl
5. Dane dostępowe – dane umożliwiające korzystanie z kursu dostępnego na Platformie.

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: Chorzowska 22/85 41-605 Świętochłowice
2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@edugrafia.pl
3. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.–

§ 4 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ceny podane ma platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
2. Użytkownik chcąc otrzymać dostęp do kursu powinien zapłacić Przedsiębiorcy opłatę zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie wybranego produktu.
3. Opłata w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty.
4. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew
b. bramka płatności zewnętrznego Operatora Płatności – Payu.pl
5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
Platformy.
6. Użytkownik dokonując opłaty nabywa prawa do korzystania zakupionego kursu na czas nieokreślony.
7. Dostęp do kursu online zostanie przyznany w max 72 godziny od momentu zaksięgowania płatności lub w momencie odbioru płatności przez Operatora Płatności Payu.
8. Do zrealizowania zamówienia wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika, na który zostaną wysłane dane dostępowe do platformy.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Chcąc przystąpić do kursu oferowanego przez platformę należy zalogować się podając hasło dostępowe podane w podsumowaniu zamówienia, przesłane na adres email użytkownika.
2. Z konta może korzystać tylko jeden Użytkownik. Użytkownik powinien chronić swoje dane dostępowe i nie upubliczniać ich osobom trzecim.
4. Platforma nie odpowiada za zgubienie przez Użytkownika, zapomnienie lub przechwycenie danych dostępowych przez osoby trzecie.
5. Zabronione jest dzielenie się danymi dostępowymi przez Użytkownika.
6. Zabrania się dzielenia kursem z osobami trzecimi.
7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania platformy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom.
8.Konta użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.
9. W przypadku usunięcia konta użytkownika, który naruszał regulamin, opłata za kurs nie jest zwracana.

§6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. Do prawidłowego korzystania z dostępu potrzeba komputera ( z systemem operacyjnym Mac OS, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 lub nowszy ) oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Chrome, Firefox, Internet Explorer z działającym internetem o przepustowości co najmniej 10mb.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. W przypadku wyboru dostępu online do kursu Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia dostępu w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub przyjęcia płatności w systemie Payu.
2. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Przedsiębiorcę, Użytkownik ma prawo do reklamacji, która powinna zostać sporządzona drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy email lub przez formularz kontaktowy na stronie edugrafia.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane użytkownika tj. adres mailowy oraz nr konta bankowego do zwrotu kwoty.
4. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Użytkownika w terminie 14 dni, a
jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć droga mailową podając swoje dane lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim przy zastrzeżeniu punktu poniżej.
2.Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZEŃ

1. Użytkownik ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupu kursu na Platformie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne
dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich lub usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży kursu z Platformy w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie kolejnego kursu wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.

–Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek – kreator.legalgeek.pl
LegalGeek.pl – rozwiązania prawne dla nowych technologii

Menu