Regulamin platformy internetowej  KursPhotoshop.pl

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Platforma KursPhotoshop.pl prowadzona jest przez WYDAWNICTWO EDUGRAFIA Rafał
Wróbel wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 243078933, nr NIP 6272635655
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za
pośrednictwem Platformy

§2 DEFINICJE
1. Konsument/Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach platformy
KursPhotoshop.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością
gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca – WYDAWNICTWO EDUGRAFIA Rafał Wróbel, z siedzibą: Chorzowska 22/85
41-605 Świętochłowice wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 243078933, nr NIP
6272635655
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.
4. Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem
http://kursphotoshop.pl służący do nauki programu poprzez kurs online.
5. Dane dostępowe – dane umożliwiające korzystanie z kursu dostępnego na Platformie.

§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: Chorzowska 22/85 41-605 Świętochłowice
2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@kursphotoshop.pl
3. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Ceny podane ma platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
2. Użytkownik chcąc otrzymać dostęp do kursu powinien zapłacić Przedsiębiorcy opłatę zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie platformy.
3. Opłata w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty.
4. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew
b. bramka płatności zewnętrznego Operatora Płatności – Transferuj.pl
5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
Platformy.
6. Użytkownik dokonując opłaty nabywa prawa do korzystania z kursu przez określony ofertą czas, który wynosi 365 dni od momentu wpłaty. Po upływie określonego ofertą czasu, dostęp do płatnej części Platformy nie jest automatycznie przedłużany.
7. Dostęp do platformy zostanie wydany w terminie 72 godzin od momentu zaksięgowania płatności lub w momencie odbioru płatności przez Operatora Płatności Transferuj.pl
8. Do zrealizowania zamówienia wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika, na który zostaną wysłane dane dostępowe do platformy.
9. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Chcąc przystąpić do kursu oferowanego przez platformę należy zalogować się podając dane dostępowe wysłane na podany w formularzu zamówienia adres mailowy.
2. Z konta może korzystać tylko jeden Użytkownik. Użytkownik może przypomnieć sobie hasło dostępowe lub je zmienić na stronach Platformy.
4. Użytkownik powinien chronić swoje dane dostępowe i nie upubliczniać ich osobom trzecim.
5. Platforma nie odpowiada za zgubienie przez Użytkownika, zapomnienie lub przechwycenie danych dostępowych przez osoby trzecie.
6. Zabronione jest dzielenie się danymi dostępowymi przez Użytkownika
7. Zabrania się dzielenia kursem z osobami trzecimi.
8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania platformy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom.
9.Konta użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte.
10. W przypadku usunięcia konta użytkownika, który naruszał regulamin, opłata za dostęp nie jest zwracana.

 

 §6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE
1. Do prawidłowego korzystania z dostępu potrzeba komputera ( z systemem operacyjnym Mac OS, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 lub nowszy ) oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Chrome, Firefox, Internet Explorer z działającym internetem o przepustowości co najmniej 10mb.
2. Dodatkowo komputer wyposażony powinien być w Adobe Flash  i JAVA.
3. Użytkownik we własnym zakresie powinien zaopatrzyć się w słuchawki lub głośniki.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia dostępu w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub przyjęcia płatności w systemie Transferuj.pl
2. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Przedsiębiorcę, Użytkownik ma prawo do reklamacji, która powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy Przedsiębiorcy lub przez formularz kontaktowy na stronie kursphotoshop.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane użytkownika tj. Imię i Nazwisko, adres mailowy oraz nr konta bankowego do zwrotu kwoty.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Użytkownika w terminie 14 dni, a
jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i
DOCHODZENIA ROSZEŃ
1. Użytkownik ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE
1. Użytkownik dokonując zakupu dostępu na Platformie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne
dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich lub usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży dostępu do Platformy w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia dostępy. Każde zamówienie kolejnego dostępu wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.

Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek – kreator.legalgeek.pl
LegalGeek.pl – rozwiązania prawne dla nowych technologii